Strona Główna arrow Wolontariat

 Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych. Jeśli tak, to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia.

 ZAPRASZAMY!

 

Kto to jest wolontariusz?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Z kolei Centrum Wolontariatu definiuje "wolontariat" jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno – koleżeńsko przyjacielskie. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z innych przepisów. O tym kto może korzystać z pomocy wolontariuszy czytaj: www.poradnik.ngo.pl/x/509946

www.wolontariat.org.pl

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.